Masamichi-Yoshikawa_Mondvase_Foto-Shigeru-Murai

Masamichi Yoshikawa, ceramic art

Masamichi Yoshikawa, ceramic art