Christiane-Wilhelm-MADAME-

Vase by Christiane Wilhelm

vase, Christiane Wilhelm