Lydia-Gastroph_MKuenzli

Portrait of Lydia Gastroph. Photo Miriam Künzli

Lydia Gastroph, Miriam Künzli